Remiss av promemorian Kreditvärderingsinstitut, Ds 2010:7

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2010/942, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.