Remiss av promemorian om nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

Såvitt kan bedömas är delar av förslaget en direkt följd av en EU-förordning vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Övriga delar bedöms medföra endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende