Remiss av Statens väg- och transportforsknings-instituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag