Remiss avseende Transportstyrelsens förslag till upphävande av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:3) TSD Infrastruktur för höghastighetståg

Såvitt kan bedömas är förslaget en direkt följd av en EU-förordning, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.