Remiss från Utredningen om översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (Jo 2009:02)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget författningsförslag. Då Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag och därtill hörande konsekvensutredningar avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.