Remiss om Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el

Rubricerade ärende, diarienummer M2016/02968/Ee, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.