Remiss om Justitiedepartementets förslag till genomförande av ICT-direktivet

Rubricerade ärende, diarienummer 2017/02026/L7, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.