Remiss över departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram

Rubricerade ärende, ert diarienummer U2009/5552/G har remitterats till Regelrådet. Det remitterade förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.