Remiss över Post- och telestyrelsens förslag till ändring i föreskrift (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 09-11706 har remitterats till Regelrådet. Det remitterade förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.