Remissvar avseende Arbetsmiljöverkets förslag till ändringsföreskrifter för vardera 14 av Arbetsmiljöverkets föreskrifter med anledning av ny EU-förordning om ackreditering och marknadskontroll för CE-märkning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.