Remissvar avseende betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)

Rubricerade föreskrifter, ert diarienummer S2009/1559/HS, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.