Remissvar avseende betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden (SOU 2009:9)

Remiss av betänkandet Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden (SOU 2009:9) Rubricerade betänkande, ert diarienummer Fi2009/1269, har remitterats till Regelrådet. Förslagen i betänkandet medför såvitt kan bedömas inte några effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.