Remissvar avseende Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga

På grund av begränsade resurser saknar Regelrådet tyvärr möjlighet att yttra sig i detta ärende.