Remissvar avseende delbetänkandet Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127)

Remiss av delbetänkandet Patientens rätt – Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127) Rubricerade ärende, ert diarienummer S2008/10579/HS, har remitterats till Regelrådet. Förslagen i betänkandet medför så vitt kan bedömas inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.