Remissvar avseende Finansdepartementets lagrådsremiss Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn

Rubricerat ärende remitterades till Regelrådet den 21 augusti 2009 med angiven svarstid den 28 augusti 2009. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom den angivna remisstiden. Regelrådet avstår därför från att avge ett yttrande.