Remissvar avseende Finansdepartementets promemoria om införande av regler om expeditionsavgift i trängselskattelagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2009/4874, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.