Remissvar avseende Försäkringskassans förslag till nya föreskrifter om ersättning för kostnader för sjuklön

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.