Remissvar avseende förslag om föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring, elektronisk överföring och arbetslöshetskassor

Rubricerade föreskrifter, ert diarienummer 2009/572, har remitterats till Regelrådet Förslagen medför såvitt kan bedömas inte några effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.