Remissvar avseende förslag om ny kursplan för yrkesförare, persontransporter

Rubricerade föreskrifter, ert diarienummer 62-2009:358, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas inga eller endast ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.