Remissvar avseende förslag på föreskrifter om rapporteringsskyldighet för fartyg med hög höjd som passerar Klingerfjärden söder om Sundsvall

Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.