Remissvar avseende förslag till ändring av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994)

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSS 2009-2845, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.