Remissvar avseende Förslag till ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.