Remissvar avseende förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för kontroll av äggproduktion samt skyldighet att lämna uppgifter enligt EU:s handelsnormer för ägg

Rubricerade ärende, ert diarienummer 52-7085/09, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.