Remissvar avseende förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.