Remissvar avseende Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om importkontroll av vissa vegetabilier och av vissa sammansatta produkter

Förslag till ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter om importkontroll av vissa vegetabilier och av vissa sammansatta produkter Rubricerat ärende, ert dnr 486/2010 Saknr 41, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.