Remissvar avseende Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Rubricerat ärende, ert dnr STY 2011-546, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.