Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Remissen innehåller Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning (benämns i det följande för tullordningen). Det föreslås att en deklaration för tillfällig lagring för varor i luftfartygstrafik görs via e-post om inte annat framgår av den föreslagna 6 kap 7 § i föreskrifterna. Deklarationen kan utgöras av en flygfraktsedel som innehåller de begärda uppgifterna. Den föreslagna... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-andring-i-foreskrifter-tfs-20162-om-en-tullordning/

Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter