Yttrande över förslag till ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen (TFS 2016:2)

Regelrådet konstaterar att Tullverket gör en tydlig kvalitativ beskrivning av förslagets effekter för företags kostnader och att det tydligt framgår varför det finns svårigheter i att ta fram vissa uppgifter. Samtidigt konstaterar Regelrådet att det inte framgår om Tullverket har försökt ta kontakt med berörda aktörer, vilket hade kunnat vara en möjlighet för att få fram dessa uppgifter. Regelrådet finner... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-kapitel-5-och-6-i-tullordningen-tfs-20162-2/

Yttrande över förslag till ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen (TFS 2016:2)

Sammantagen bedömning Tullverket föreslår ändringar i kapitel 5 och 6 i Tullordningen. Regelrådet konstaterar att ändringarna har viss relation till de ändringar som Tullverket föreslog under 2023 gällande Tullordningen (se RR2023:139). Tullverket föreslår ändringar i kapitel 5 i Tullordningen (ankomst till anvisad plats) för att följa den tidsplan som EU tagit fram för den övergången till elektronisk uppgiftslämning. Tullverket föreslår... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andringar-i-kapitel-5-och-6-i-tullordningen-tfs-20162/

Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Sammantagen bedömning Regelrådet konstaterar att förslaget är en följd av att nya EU-regler träder i kraft och uppfattar att övergången till en digital hantering av tullstatusbevisen på sikt bör leda till minskade kostnader för företagen och ett enklare förfarande. Regelrådet finner att förslagets syfte och bakgrund är tydliga, detsamma gäller beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-andringar-i-tfs-20162-tullordningen/

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskriftsändring gällande kapitel 6 i Tullordningen

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, påverkan på företagens administrativa kostnader, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-foreskriftsandring-gallande-kapitel-6-i-tullordningen/

Alla nyheter