Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i bilaga A i föreskrifter (TSFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Remissen innehåller förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen).

I sak anges förslaget innebära att ankomstanmälan för varor som kommer med fartyg och flyg görs genom en deklaration för tillfällig lagring och reglerar också hur deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas.

Tullverkets föreskrifter om proviantering av fartyg och luftfartyg

Rubricerade ärende, diarienummer STY2018-324, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Tullverkets förslag till ändring i föreskrifter (2016:2) om en tullordning

Tullverket avser ändra i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning så att en aktör som lämnar en tulldeklaration om export eller en deklaration om återexport ges möjlighet att anmäla varor till exporten på en annan plats än vid ett tullkontor. På så vis kan varorna anmälas på samma plats där varorna ska lastas och behöver därmed inte transporteras till ett tullkontor.

Deklaranten ska anmäla den plats där varorna ska lastas för export. Tullverket tilldelar därefter varje sådan godkänd plats en godslokalkod. Deklaranten ska ange godslokalkoden i deklarationen och sänder elektroniskt deklarationen till Tullverket.

De aktörer som i dagsläget innehar tillstånd till godkänd exportör, det vill säga tillstånd till lokalt klareringsförfarande vid export, kommer med förslaget att få sina tillstånd återkallade senast den
30 april 2019. Dessa aktörer kommer däremot att, utan krav på ny ansökan, få använda redan tilldelade godslokalkoder, så att varorna även fortsättningsvis ska kunna anmälas för export på samma plats där varorna ska lastas. Om tillståndet till godkänd exportör även omfattar tillämpningen med en godslokalkod som avser flera lastplatser, får denna tillämpning fortsätta att användas med villkor att den aktuella platsen ska anges med adress i deklarationen.

Tullverkets förslag till ändrade föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrift om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmaterial

Remissen innehåller förslag till Tullverkets föreskrifter (TFS 2017:XX) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmaterial. De nya förskrifterna ska ersätta nu gällande föreskriften TFS 1997:35. Förändringen anges återspegla att den nya tullkodexen trätt i kraft samt för att uppnå en språklig modernisering av föreskriften.

Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Rubricerade ärende, ert diarienummer STY 2015-720, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

 

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska börja tillämpas den 1 maj 2016. Kommissionen har även beslutat om en kompletteringsförordning, en genomförandeförordning och en övergångsförordning. Övergångsförordningen innebär att vissa delar av förordningen inte kommer att börja tillämpas den

1 maj 2016 utan någon gång under perioden 2016 – 2020. Med anledning av den nya tullkodexen har en ny tullag föreslagits som föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. innehåller kompletterande föreskrifter till tullagstiftningen. Föreskrifterna behöver nu anpassas till den tullagstiftning som börjar gälla den 1 maj 2016.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning. Regeringen har ännu inte presenterat en tullförordning vilket innebär att det inte är bestämt vilka bemyndigande Tullverket kommer att få. Tullverket har därför värderat bestämmelserna i nuvarande föreskrift i skenet av den nya tullagstiftningen. Detta har resulterat i att ett stort antal bestämmelser tas bort på grund av att de inte längre kan tillämpas eller på grund av att de regleras i överordnad lagstiftning på EU-nivå eller nationell nivå. Strukturen i förslaget till föreskrifterna ska i stort följa tullkodexen och tullagen. Föreskrifterna kommer att behöva ändras och kompletteras vartefter att bestämmelserna i kompletteringsförordningen och genomförandeförordningen börjar tillämpas.

 

Promemoiran dröjsmålstalan enligt den nya tullagen – en kompletterande promemoria till betänkandet SOU 2015:5

Rubricerade ärende, diarienummer Fi2015/700, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Tullverkets förslag till föreskrifter om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd för fordon och fordonståg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tullförfarande m.m. (TFS 2000:20)

I remissen föreslås förändringar i 1 kap. 1 § med innebörden att en hänvisning uppdateras.

Vidare föreslås omfattande ändringar i 4 kap. Ändringarna består av

– att de uppgifter som lämnas för klarering ska lämnas elektroniskt via en myndighetsgemensam portal, Maritime Single Window (MSW),

– nya krav vad gäller den förhandsanmälan inkommande fartyg ska lämna,

– delvis nya regler om hamnarnas ankomstmedgivande,

– nya regler om tullklareringsområden och trafiktillstånd vad gäller både anlöpande och utgående fartyg,

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller reglerna om hantering av alkoholhaltiga drycker för färjor som går i regelbunden trafik,

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller reglerna om ombordstagande av proviant, förnödenheter och vissa andra varor,

– nya regler om utgående förhandsanmälan som ska lämnas av fartyg som hämtar last eller passagerare

– lättnader avseende tulldeklarering vad gäller lastningsmedgivande för fartyg som går i regelbunden trafik,

– att vissa lättnader avseende tulldeklarering för fiskefartyg och fritidsfartyg med last under tullövervakning samt för färjor eller passagerarfartyg som går i regelbunden trafik med utlandet försvinner samt

– lättnader för viss EU-intern trafik, bärgningsfartyg och statsfartyg,

Vidare föreslås omformuleringar som syftar till att harmonisera terminologin i den svenska lagstiftningen med EU-rätten samt avskaffande av ett antal regler som blir överflödiga på grund av de föreslagna ändringarna. Det anges också att de uppgifter som ska lämnas vid rapporteringen ska kunna lämnas antingen manuellt av användaren (användare till system) eller genom automatisk överföring (system till system). Sjöfartsverket ansvarar för att ta fram den myndighetsgemensamma portalen.

 

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Förslaget avser ändringar i Tullverkets föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande med mera respektive TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem.

Förslaget avser en ändring så att den idag manuella hanteringen av intyg om varors utförsel från EU:s tullområde ändras, för att Tullverket ska kunna meddela intygen i elektronisk form.

 

Kanslisvar avseende föreskrifter om reglering av trafiken vid punktskattekontroll på väg

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Kanslisvar avseende Tullverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m.

Remissen inkom till oss den 12 november 2014. Tullverket har begärt att få synpunkter på remissen senast den 21 november 2014. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 12 november 2014 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärendet.

Tullverkets remiss med förslag till förändringar i tullordningen m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer STY 2014-453, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig.

Remissvar gällande förslag om ändringar i TFS 2000:20 (tullordningen) och TFS 2007:6 (tillämpning av EG:s exportkontrollsystem)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Kanslisvar över Tullverkets remiss om ändrade föreskrifter om tjänsten Mina sidor och enskildes direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Tullverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Genom de föreslagna ändringarna i tullordningen införs ett krav på att den som har tillstånd till lokalt klareringsförfarande ska avisera Tullverket innan varorna frigörs för fri omsättning eller exportförfarande. Förslaget innebär att varorna får disponeras fritt först sedan företaget mottagit ett beslut om detta från verket och att nuvarande möjlighet till generell befrielse från aviseringsplikten vid lokalt klareringsförfarande upphör. Syftet med aviseringen är att möjliggöra kontroll av aktuellt gods före frigörandet. I förslaget preciseras vidare vilka uppgifter som tillståndshavarnas bokföring ska innehålla. För att undvika höga volymer av aviseringsmeddelanden föreslås dessutom att – då fråga är om plockvaror som hålls i lager – aviseringen ska kunna ske i aggregerad form. Slutligen föreslås att berörda företag tidigt ska få ett förhandsbesked om vilka varor som kan bli föremål för kontroll. Förslaget, som utgör en anpassning till EU-kommissionens förordningar (EG) 1875/2006 och (EG) 1192/2008 om krav på bokföring och elektronisk uppgiftsinlämning vid förenklade förfaranden, ersätter ett av Tullverket tidigare remitterat förslag på området vilket Regelrådet yttrat sig över den 12 september 2012 (N2008:05/2012/359). 

De föreslagna föreskrifterna berör mellan 150 och 160 företag som för närvarande har generell befrielse från aviseringskrav vid lokalt klareringsförfarande. Företagen är av varierande storlek och är verksamma som importörer, exportörer eller ombud. Därtill berörs omkring 50 företag som inte har egna tillstånd till sådant förfarande utan i stället utnyttjat möjligheten att anlita ombud.

Alla nyheter