Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till ändring i bilaga A i föreskrifter (TSFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Remissen innehåller förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen). I sak anges förslaget innebära att ankomstanmälan för varor som kommer med fartyg och flyg görs genom en deklaration för tillfällig lagring och reglerar också hur deklarationen för tillfällig lagring ska lämnas.

Alla nyheter