Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Sammantagen bedömning Regelrådet konstaterar att förslaget är en följd av att nya EU-regler träder i kraft och uppfattar att övergången till en digital hantering av tullstatusbevisen på sikt bör leda till minskade kostnader för företagen och ett enklare förfarande. Regelrådet finner att förslagets syfte och bakgrund är tydliga, detsamma gäller beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-andringar-i-tfs-20162-tullordningen/

Yttrande över Tullverkets förslag till föreskriftsändring gällande kapitel 6 i Tullordningen

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, påverkan på företagens administrativa kostnader, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-foreskriftsandring-gallande-kapitel-6-i-tullordningen/

Yttrande över Tullverkets förslag till ändring, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

Sammantagen bedömning Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-tullverkets-forslag-till-andring-borttag-och-tillagg-av-kapitel-4-5-och-6-i-tullverkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-tfs-20162-om-en-tullordning/

Förslag till ändring i föreskrifter (TFS 2016:2) om en tullordning

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter