Remissvar avseende Förslag till förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()