Remissvar avseende förslag till Konsumentverkets föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av TV-apparater

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2009/896, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.