Remissvar avseende förslag till lagrådsremiss om avgränsning av elnätsverksamhet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.