Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län

Förslag till nya föreskrifter för väg 56, Västmanlands län Rubricerade ärende, diarienummer TRV 2011/4538, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.