Remissvar avseende Förslag till nya föreskrifter för väg 583, Gävleborgs län

Förslag till nya föreskrifter för väg 583, Gävleborgs län Rubricerat ärende, ert dnr TRV2011/41388, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.