Remissvar avseende Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Gävleborgs län

Förslag till nya föreskrifter för väg E4, Gävleborgs län Rubricerat ärende, ert dnr TRV2011/38558, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.