Remissvar avseende Förslag till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre

Förslag till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre Rubricerat ärende, ert dnr 5.1-6533-2011, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inte något förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i ärendet.