Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler m.fl.

Rubricerat ärende, som gäller införlivning av EG-direktiv, har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt Regelrådet kan bedöma mycket begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig.