Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg

Rubricerade ärende, ert diarienummer 060603-TSS 2009-136, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.