Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för nödsituationer samt räddningstjänst vid flygplatser

Rubricerade ärende, ert diarienummer TSL 2009-153, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

625.zip ()