Remissvar avseende förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD)

Rubricerade ärende, diarienummer TSL 2009-708, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att avge yttrande i detta ärende.