Remissvar avseende förslag till upphörande av Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2008:54 samt SJVFS 1999:100

Regelrådet granskar endast förslag till nya eller ändrade regler. Då förevarande ärende avser förslag till upphörande av föreskrifter avstår Regelrådet ifrån att yttra sig.