Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR10 2009:27186, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.