Remissvar avseende förslag till Vägverkets nya hastighetsgränser på det statliga vägnätet i Stockholms län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TR 10A 2009:31180, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.