Remissvar avseende Integrations- och jämställdhetsdepartementets förslag om Produkttjänster vid offentliga tjänster

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.