Remissvar avseende Integrations- och jämställdhetsdepartementets Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (DS 2010:48)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller i dag inte något heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. Vid lagens tillkomst konstaterade regeringen att det krävdes en fördjupad utredning om huruvida ett sådant förbud borde gälla på andra områden än de som omfattades av arbetslivsdirektivet. Med anledning av detta föreslås i det remitterade betänkandet att ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering införs i diskrimineringslagen på områdena för varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd samt offentlig anställning. Förslaget innehåller, såvitt Regelrådet kan bedöma, inte några direkta informationskrav som kan ge upphov till administrativa kostnader för företag. Däremot synes ett genomförande av förslaget leda till att berörda företag blir tvungna att dokumentera att anledningen till att en tjänst inte tillhandahållits inte inneburit åldersdiskriminering utan berott på andra faktorer. Denna problematik har inte diskuterats i konsekvensutredningen och Regelrådet kan därför inte bedöma om den från administrativ synpunkt lämpligaste lösningen valts. Regelrådet avstyrker mot den bakgrunden förslaget.

Yttrande över promemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

Promemorian innehåller förslag om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Förslaget medför ändringar i regeringsformen, diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen samt högskolelagen (1992:1434). Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.

Yttrande över promemorian Ny lag om leksakers säkerhet

Med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet föreslås en ny lag ersätta lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om säkerhets-, informations- och dokumentationskrav samt marknadskontroll. Syftet med förslaget är att öka säkerheten på leksaksmarknaden och kontrollen av regelefterlevnaden. Denna kontroll är avsedd att motverka illojal konkurrens i form av lågprisprodukter som inte uppfyller säkerhetskraven.

Integration- och jämställdhetsdepartementets promemoria om ersättning när en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen

Rubricerade ärende, ert diarienummer IJ2009/1878/DISK, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig.

Remissvar avseende Integrations- och jämställdhetsdepartementets förslag om Produkttjänster vid offentliga tjänster

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Promemoria om upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning (Ds 2010:5)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter