Remissvar avseende Integrations- och jämställdhetsdepartementets Utvärdering av lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (DS 2010:48)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över betänkandet Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60)

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller i dag inte något heltäckande förbud mot åldersdiskriminering. Vid lagens tillkomst konstaterade regeringen att det krävdes en fördjupad utredning om huruvida ett sådant förbud borde gälla på andra områden än de som omfattades av arbetslivsdirektivet. Med anledning av detta föreslås i det remitterade betänkandet att ett stärkt skydd mot åldersdiskriminering införs i diskrimineringslagen på områdena för varor,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-betankandet-ett-utvidgat-skydd-mot-aldersdiskriminering-sou-201060/

Yttrande över promemorian Ny lag om leksakers säkerhet

Med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet föreslås en ny lag ersätta lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet. Den nya lagen innehåller bestämmelser om säkerhets-, informations- och dokumentationskrav samt marknadskontroll. Syftet med förslaget är att öka säkerheten på leksaksmarknaden och kontrollen av regelefterlevnaden. Denna kontroll är avsedd att motverka illojal konkurrens i form av lågprisprodukter som inte... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-ny-lag-om-leksakers-sakerhet/

Yttrande över promemorian Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering

Promemorian innehåller förslag om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Förslaget medför ändringar i regeringsformen, diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen samt högskolelagen (1992:1434). Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.

Alla nyheter