Remissvar avseende Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd tillsammans med konsekvensutredning och särskild konsekvensanalys

Rubricerat förslag har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.