Remissvar avseende Justitiedepartementets promemoria Preskription av rätt till försäkringsersättning m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.