Remissvar avseende konsekvensutredning av förslag till föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att inrätta en flygplats m.m.

Rubricerade föreskriftsändringar har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.