Remissvar avseende Kulturdepartementets promemoria om hur ledamöter i programföretagens styrelser utses

Remissen innehåller inget förslag till ny eller ändrad författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning.