Remissvar avseende lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Rubricerade lagrådsremiss, ert diarienummer Fi2005/5690, har remitterats till Regelrådet. Föreskriftsändringarna medför såvitt kan bedömas inga eller ytterst begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.