Remissvar avseende Läkemedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (LVFS 2008:2) om detaljhandel med nikotinläkemedel

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att bereda ärendet inom angiven remisstid. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.