Remissvar avseende Landsbygdsdepartementets förslag till ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.